Tələbə elmi cəmiyyətin bölmə iclasılarında təqdim olunan elmi işlər müzakirə olunaraq, qiymətləndirilməsi aparlıb

Filialın Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri Türkan İskəndərovanı və fakültə sədrlərini – Humanitar və sosial elmlər fakültəsi üzrə TEC sədri Zəhra Məmmədova,Riyaziyyat və təbiət elmləri fakültəsi üzrə TEC sədri Zümrüd Məmmədovanın moderatorluğu ilə
davam edən konfrans 2 bölmə üzrə təşkil edilib, konfransda 67 tələbə tədqiqat işi ilə iştirak edib.
BÖLMƏ İCLASLARI HAQQINDA MƏLUMAT
I. TƏHSİL VƏ HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ –
moderator Zəhra Məmmədova (Böyük Akt zalı, saat 14:00)
 Dos..G.Ş.Ağabəy – Ədəbiyyat və dillər kafedrası müdiri v.m.i.e.
 t.f.d E.G.Nəsirov – Tarix, pedaqogika və sosial elmlər k. Müd.v.m.i.e
 p.f.d L.A.Kərimova – Tarix, pedaqogika və sosial elmlər k.müəllim
 b/m R.Sədullayev – Ədəbiyyat və dillər kafedrası, müəllim
 b/m P.H.Rzayeva – Tarix, pedaqogika və sosial elmlər k.KTŞ müdiri
b/m.M.C.Əliyev – Tarix, pedaqogika və sosial elmlər k.Direktor köm
 M.Ç.Məmmədova – Tarix, pedaqogika və sosial elmlər k, müəllim
II. RİYAZİYYAT VƏ TƏBİƏT ELMLƏRİ BÖLMƏSİ- moderator Zümrüd Məmmədova (II Akt zalı, saat 14:00)
f.r.f.d. N.Ə.Süleymanov – Riyaziyyat və informatika k.müdiri .v.m.i.e
 b/m Y.Q.Abayev – Tarix, pedaqogika və sosial elmlər k, İKT şöbəsinin müdiri
b/m, p.f.d.A.B.Şeydayeva- Ədəbiyyat və dillər kafedrası, direktor müavini
 r.f.d. E.B.Axundova – Riyaziyyat və informatika k.müəllim
 b/m E.Əhmədov – Təbiət elmləri kafedrası, GAB sədri
H.O.Musayev – Riyaziyyat və informatika kafedrası, müəllim, İKT şöbəsinin müdir müavini.