Natiqə Əsgər qızı Nəbiyeva

Ana səhifə » Natiqə Əsgər qızı Nəbiyeva

Natiqə Əsgər qızı Nəbiyeva 02 may 1970-ci ildə Bərdə şəhərində qulluqçu ailəsində anadan  olub.

Təhsili:

1991-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirmişdir.

1994-1997-cı illərdə AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun aspiranturasında təhsil almışdır.

Əmək fəaliyyəti:

1992-cü ildən AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda çalışır. Hazırda həmin institutun “molekulyar biologiya və genomika” şöbəsinin böyük elmi işçisidir.

Elmi fəaliyyəti:

2005-ci ildə AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda “Buğda bitkisi modelində piqment aparatının formalaşması prosesində su və yüksək temperatur streslərinə qarşı genetik davamlılığın tənzimlənmə xüsusiyyətləri” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmiş, 2005-ci ilin sentyabr ayında  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə genetika ixtisası üzrə b.ü.f.d elmi dərəcəsi almışdır. 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə dosent elmi adını almışdır.

Yerli və beynəlxalq elmi jurnallarda 70 məqalə və tezisi çap olunmuşdur (elmi əsərlərin siyahısı əlavə olunur).

Beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda iştirakı:

 1. Формирование фотосинтезирующих пигментов,  устойчивость растений  к  водному стрессу   и  регулирующая роль  альфа-токоферола. IV  Международный симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования»  Москва, Россия. 2001
 2. Изучение устойчивости некоторых растений, выращиваемых ex-situ, к термическому стрессу. Международная конференция «Сохранение генетических ресурсов». Российская Академия Наук. Санкт-Петербург, Россия. 2004
 3. Антимутагенная регуляция термоустойчивости растений пшеницы. Международная конференция “молекулярная и прикладная генетика” Минск, Беларусия. 2005
 4. Resistance forming of pigment apparatus of postethylized sprouts chloroplasts of    Inter. meeting “Photosynthesis in the post- genomic era: structure and function of photosystems” Moscow, Russia. 2006
 5. Workshop INTAS – South-Caucasus scientific cooperation and collaborative call. Tbilisi, 2006
 6. EU – Russia Symposium on Food, Agriculture and Biotechnology. Saint-Petersburg, Russia. 2006
 7. Second meeting of the ECP/GR On-farm Conservation and Management Task Force,.Stegelitz, Germany. 2006
 8. Project: Implementation for Establishment of NISM (National Information Sharing Mechanism) for Implementation of GPA (Global Plan of Action) for Conservation and Sustainable Use of PGRFA (Plant Genetic Resources For Food and Agriculture) of FAO UN (Food and Agricultural Organization of the United Nations).

 

First National Workshop, 13-14 March 2006, Baku, Azerbaijan

Second National Workshop, 12-13 June 2006, Baku, Azerbaijan

Third National Workshop, 7 December 2006. Baku, Azerbaijan

 

 1. Monitoring and estimation  of  plant  genetic  resources  in ecologically  dangerous    XVIII Meeting of the Genetic Resources Section. Plant genetic resources and their exploitation in the plant breeding for food and agriculture.  Pieštany, Slovak Republic. 2007
 2. Collaborative Call INTAS – South-Caucasus 2006 & Prospects for the EU – South-Caucasus Scientific Cooperation, Tbilisi, Georgia. 2007
 3. Protection of  plants genome by  bioantioxidant  regulation in  conditions  of  heat  International Scientific Conference “Plant genetic stoks-the basis of agriculture of today” IPGR, Sadovo, Bulgaria. 2007.
 4. Методический подход  к  ведению  эколого-генетического мониторинга  растительных  ресурсов. II Вавиловская международная конференция «Генетические ресурсы культурных растений в XXI веке: состояние, проблемы, перспективы». ВИР. Санкт-Петербург, Россия.2007
 5. Эколого-генетический мониторинг широкораспространенных и исчезающих близкородственных видов растений в некоторых регионах Азербайджана. VIII Меж. симпозиум  «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». Москва, Россия. 2009
 6. The evaluation of adaptive capability for some cereals cultivated in their natural environment. Jubilee scientific conference “Traditions and challenges of agricultural education, science and business”. Scientific works Agricultural University Plovdiv. Plovdiv, Bulgaria.  2010
 7. Estimation the adaptive potentials of the cultivated cereals in different ecological zones of Azerbaijan. Research people and actual tasks on multidisciplinary sciences. IV international conference. Lozenec, Bulgaria. 2013
 8. Мониторинг и оценка адаптационнго потенциала некоторых злаков в экологически различающихся зонах Азербайджана. X Меж. симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». Пущино, Россия. 2013
 9. The adaptive of some cereals from geograpically and environmentally different areas of Azerbaijan. I International plant breeding congress, Antalya, Turkey. 2013
 10. Responsiveness of soft wheat genome to unfavorable environmental factors. Fifth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosum 2014”, Jahorina, Bosnia. 2014
 11. Assessment of genetic diversity in rye collection with ISSR markers. II international plant breeding congress and eucarpia – oil and protein crops section conference Antalya, Turkey. 2015
 12. ISSR-маркеры в изучении генетического полиморфизма кукурузы (Zea Mays ) из коллекции Национального Генбанка Азербайджана. VI меж.научно-практическая конференции «Биотехнология: наука и практика». Ялта, Россия.2018
 13. Analysis of anthocyanins in maize grains from the national genebank of Azerbaijan. I International biological, agricultural and life science congress, Lviv, Ukraine. 2019
 14. Application of ISSR markers for study of genetic polymorphism of dark grain maize varieties. V International Scientific Conference “ Current Challences in Plant Genetics, Genomics, Bioinformatics and Biotechnology”. Novosibirsk, Russia, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Whatsapp
ADPU Quba filialı
ADPU Quba filialı
Salam! sizə necə yardımcı ola bilərik?