Hüseynov Elmar Afıs oğlu

Ana səhifə » Hüseynov Elmar Afıs oğlu

Hüseynov Elmar Afıs oğlu 1971 –ci il iyunun 4-də Bakı şəhərində anadan olub.

Təhsili

1988-ci ildə Bakı şəhəri 154 saylı orta məktəbi bitirib.

1992-ci ildə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutun Pedaqoji fakültəsini Bədən Tərbiyəsi və İdman ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1999-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ümumi psixologiya kafedrasında ümumi psixologiya ixtisası üzrə aspiraturasını bitirmişdir.

2000-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

2003-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə dosent elmi adına layiq görülmüşdür.

2014-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə Professor elmi adına layiq görülmüşdür.

Əmək fəaliyyəti

E.A.Hüseynov 1997-ci ildən Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında “Ağırlıq qaldırma və boks” və “Pedaqoqika və psixologiya” kafedralarında müəllim, 2003-ci ildən baş müəllim, 2005-ci ildən dosent, 2014-ci ildən 2016-cı ilə kimi professor vəzifələrində çalışıb.

2008-ci ildən 2016-cı ilə kimi Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında “İdman Təkmübarizliyi” fakultəsində dekan vəzifəsində çalışıb.

2016-2018-cı tədris illərində müqavilə əsasında Türkiyə Respublikası, Trabzon şəhərində yerləşən Avrasya Universitetində Psixologiya kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

2018-ci ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ümumi psixologiya kafedrasında professor vəzifəsində çalışır.

İctimai fəaliyyəti.

Tədqiqat sahəsi

– Psixologiyada özünəqiymətləndirmə, motivasiyalar

– Şəxsiyyətin iddia səviyyəsi

– Müvəffəqiyyət və uğursuzluğun psixoloji əsasları

– İdman psixologiyasının müasir problemləri

– Ailənin psixoterapiyası

Kitablar

 1. Психолоъи коррексийа иши, Методики вясаит, Бакы, 2003, 54 sh.
 2. Бокс // А.Г.Абийев, Т.Х.Бабанлы, Дярслик, Бакы, 2006, 295 сящ.
 3. Психологические особенности формирования личности студента, Россия, Махачкала, ДГУ, 2006, 55 стр.
 4. Боксчуларын усталыьынын тякмилляшдирилмяси // Н,С.Абдуллайев, Н.А.Мярданов, Методики вясаит, Бакы, 2007, 136 сящ.
 5. Физики тярбийя мцяллиминин пешя фяалиййятинин педагоъи – психолоъи ясаслары // Р.Ф.Гядимов, М.Н.Яскяров, Методик вясаит, Бакы, 2007, 75 сящ.
 6. Йенийетмя боксчуларын илкин щазырлыьы, Методики вясаит, Б., 2008, 147 сящ.
 7. Рефери // Т.Х.Бабанлы, К.Ж.Айдынов Методикитювсийя, Бакы, 2010, 79 сящ.
 8. Боксда мяшг вя йарыш aфяалиййятинин структуру вя мязмуну, Методик вясаит, Бакы, 2011, 95 сящ.
 9. Гадын боксу, Методик вясаит, Бакы, 2011, 41 сящ.
 10. Боксда щяртяряфли щазырлыьын елми-методики ясаслары // Н.А.Мярданов, Н,С.Абдуллайев, Дярс вясаити, Бакы, 2012, 223 сящ.
 11. Боксда тядгигатлаr, Монографийа, Бакы, 2012, 283 сящ.
 12. Бядян Тярбийяси Нязяриййяси вя Методикасы // М.Нясруллайев, И.Ялийев,Й.Нурийев, Дярс вясаити, Бакы, 2012, 371 сящ.
 13. Боксчуларын психолоъи щазырлыьы, Методик вясаит, Бакы, 2013, 49 сящ.
 14. Спортивная психология // С.Б.Пирвердийева, Дярс вясаити, Бакы, 2013, 80 сящ.
 15. Боксда терминолоэийа // Й.М.Бабанлы, Дярс вясаити, Бакы, 2014, 92 сящ.
 16. Yaş psixologyası, Dərslik, Bakı, 2015, 88 səh.
 17. Исследование психологических аспектов влияющих на процесс обучения студентов, Monoqrafiya, B., 2009, 231 səh.
 18. Yarış fəaliyyətinin psixologyası, Dərslik, Bakı, 2015.184 səh

aSeçilmiş məqələlər

 1. Idmancıların yarışqabağı psıxolojı hazırlığı, Pedaqoji Universitetin xəbərləri, №2. B., 2002, səh. 93-94.
 2. Изучение уровня притязаний личности в аспекте полового диморфизма, Россия, Дагестан, Тезисы докладов научной сессии преподавателей и сотрудников Даг.Гос.Пед.Университета выпуск VIII, часть 1, Махачкала, 2003, ст. 229 – 232.
 3. Формирование у молодежи национального сознания и самосознания, Федеральное Агентство Образования ДГУ, материалы международной научно – практической конференции «Этнопсихологические парадигмы в социокультурном пространстве Северного Кавказа: роблемы, опыт, перспективы», Махачкала, 2005, стр. 110 – 112.
 4. Исследование личности студента в процессе обучения, Актуальные проблемы психологии, педагогики и общественных наук, Москва, 2006, стр. 223-226.
 5. Fiziki tərbiyə müəllimin peşə fəaliyyətinin pedaqoji-psixoloji əsasları, B., 2007, 75 səh. (R.F.Qədimov və M.N.Əskərovla müştərək)
 6. Психологические аспекты изучения процесса влияния успеха и неудачи на учебную деятельность и формирование личности студенто, Российское психологическое общество ДРО, Материалы международной научно-практической конференции «Психологическая служба в системе образования», Махачкала, 2008, стр. 156-159.
 7. Исследование психологических аспектов, влияющих на учебную деятельность студентов, Вопросы гуманитарных наук, Москва, №1, 2009, стр. 197-200.
 8. Исследование психологических факторов влияющих на учебную деятельность студентов, Научное обозрение, ежеквартальный сборник статей, Махачкала, №43, 2009, стр. 66-68.
 9. Изучение психологических факторов влияющих на активность личности студентов в период обучения, Региональный вестник молодых ученых, Москва, №1 (17), 2009, стр. 92-95.
 10. Успех и неудача в учебной деятельности студентов: психологический аспект проблемы, Актуальные проблемы гуманитарных наук, Сборник научных трудов, Выпуск 5, Махачкала, 2009, стр. 179-186.
 11. Изучение психологических факторов влияющих на активность личности студента в период обучения, Здоровый образ жизни и физическое воспитание студентов и слушателей вузов //Материалы VII межвузовской научно-практической конференции 9 апреля 2009 года, Москва, стр. 255-261.
 12. Процесс учебной деятельности как метод исследования личности студента, Региональный вестник молодых ученых, Москва, №1 (20), 2010, стр. 98-102.
 13. Психологические основы влияния успеха и неудачи на учебную деятельность и формирование личности студентов, Здоровый образ жизни и физическое воспитание студентов и слушателей вузов //Материалы ВЫЫЫ межвузовской научно-практической конференции 7 апреля 2011 года, Москва, стр. 254-261.
 14. Исследование психологических аспектов, влияющих на процесс подготовки будущих специалистов, Вестник Московского Университета, сер. 20, педагогическое образование, М., 2012, №2., сящ. 62-69.
 15. Ali Məktəb tələbələrin tədris prosesinə münasibətinə təsir edən psixoloji amilləri //Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının elmi xəbərləri, Bakı, 2013, №2, səh. 120-127.
 16. Изучение процесса усвоения учебного материала студентами ВУЗа и их приспособление к требованиям учебной деятельности //Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problrmləri, ali məktəblərarası məqalələr məcmüəsi, Bakı, 2013 səh. 310-317.
 17. Yaş psixologyası, Fənn proqramı, Bakı, 2014.
 18. Yarış fəaliyyətinin psixologyası, Fənn proqramı, Bakı, 2014.
 19. Tələbələrin tədris prosesinə münasibət göstərmələrinə təsir edən psixoloji amillərin öyrənilməsi //Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının elmi konfransın materialları, Bakı, 2014, səh. 189-193.
 20. Təlim prosesinə təsir edən psixoloji amillərin xüsusiyyətləri //Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının elmi xəbərləri, Bakı, 2014, №1, səh. 193-199.
 21. Исследование таких психологических факторов, как успех и неудача влияющих на формирование личности студентов в процессе усвоения учебного материала в ВУЗе//ElmiXəbərlər, ADU, Bakı, 2014, №1, səh. 301-305.
 22. Психология высших достижений в спорте, «Оlimpiya İdmanının fiziki, kimyası və fəlsəfəsi» beynəlhalq elmi konfransının materialları, Bakı, 2014, səh. 196-201.
 23. Ali Məktəbdə təlim prosesinə təsir edən psixoloji amillərin öyrənilməsi //Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının elmi xəbərləri, Bakı, 2014, №2, səh. 98-104.
 24. Müvəffəqiyyət və uğursuzluğun təsiri altında tələbələrin təlim fəaliyyətinə marağın artması və yaxud azalması prosesinin tədqiqi //Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problrmləri, ali məktəblərarası məqalələr məcmüəsi, Bakı, 2014 səh. 151-155.
 25. Основные психологические аспекты повышения активности студентов в процессе обучения в вузе //Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının elmi konfransın materialları, Bakı, 2015, səh. 120-124.
 26. Tələbələrin tədris prosesində bir şəxsiyyət kimi formalaşmalarının psixoloji xüsusiyyətləri //ElmiXəbərlər, ADU, Bakı, 2015, №1, səh. 274-283.
 27. Tələbələrin təlim prosesin idarə edilməsində psixoloji amillərin nəzərə alınması (Humanitar ali məktəblər təcrübəsində) //Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının elmi xəbərləri, Bakı, 2015, №1, səh. 134-140.
 28. Психологические аспекты формирования профессиональных навыков будущих специалистов //Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının elmi xəbərləri, Bakı, 2015, №2, səh. 140-147.
 29. Olimpiya fəlsəfəsində yüksək nailiyyətlər psixologiyası //Milli Akademiyalarının 2-ci konfransmaterialları, II hissə, Bakı, 2015, səh. 40-45.
 30. Анализ содержания психологических различий в изминении активности студентов//Известия Дагестанского Педагогического Университета Психолого-Педагогические науки, Махачкала, №4(33), 2015, стр. 10-15.
 31. Исследование формирования уровня притязаний у спортсменов //Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının elmi xəbərləri, 2016, №1, B., sh. 156-159. (Z.Z.Мəmmədovla müşterek)
 32. Öğrencilerin kişilik oluşumuna ve eğitim faaliyetlerine başarı ve başarısızlık etkisinin psikolojik temelleri //Psikoloji Araştırmaları Dergisi T.C. Avrasya Üniversitesi, Т 2017. sh. 1-6.
 33. Роль педагогического процесса в формировании личности студента // Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин актуал проблемляри. Али мяктяблярарасы тематик мяжмця. Б., 2018, №6, с.114-119.
 34. Tədris fəaliyyəti prosesində tələbə şəxsiyyətinin formalaşması – psixoloji problemin tədqiqi // Bakı Slavyan Universitetinin ELMİ ƏSƏRLƏRİ, Bakı, 2020, №1, sh. 61-67.
 35. Psychological features of learning as an activity affecting the formation of a student’s personality // VOL 2, No30 (2020) Österreichisches Multiscience Journal (Innsbruck, Austria) The journal is registered and published in Austria, 51-53
 36. Psychological features of the influence of success and failure on various functions of the students’ psyche // The journal is registered and published in Czech Republic, VOL 4, No 50, 2020, Sciences of Europe, Praha, Czech Republic), 63-66
 37. Изучение процесса формирования адекватного отношения студентов к учебному процессу // Əbdürəhman bəy Haqverdiyevin a.o. 150 illik yubileyinə h.e. beynəlxalq elmi-praktik konfrans materialları, 20-21 fevral 2020, Qars, Türkiyə, s. 199-203.
 38. Психологическое влияние успеха и неудачи на процесс профессионализации будущего специалиста и формирования его личности // Рецензируемый научный журнал «Тенденции развития науки и образования», Самара, №60, Часть 7 Изд. НИЦ «Л-Журнал», 2020, с.15–19.
 39. Tələbənin tədris prosesində müvəffəqiyyətli olması üçün psixoloji keyfiyyətlərinin tərbiyə olunması // Çağdaş Türkiyənin qurucusu Mustafa Kemal Ataterkin 140 illiyinə həsr olunmuşdur “Tarixdə şəxs” XIV Beynəlxalq Elmi Simpozium, Ankara, 2021, səh. 126-131.
 40. Исследование психологических условий становления личности студента в высшей школе // Педагогика & Психология. Теория и практика Международный научный журнал, № 3 (35), Волгоград, 2021, стр. 61-65.

 

2006-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

Ailəlidir, 2 qızı var.

Whatsapp
ADPU Quba filialı
ADPU Quba filialı
Salam! sizə necə yardımcı ola bilərik?