Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Quba Filialı

Təbiət fənləri və onun tədrisi metodikası kafedrası ADPU

Güləddin Həmzəyev Əmri oğlu                                         

Geologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Təbiət fənləri və onun tədrisi metodikası kafedrasının müdiri

 Əlaqə nömrəsi: (070) 625 03 83

 Qısa bioqrafik məlumat.

 • 1953-cü ildə Quba rayonunun Gədik kəndində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. 
 • Ailəlidir, 5 övladı, 7 nəvəsi 4 övladı orta məktəbdə çalışır.
 • 1970–ci ildə Dəvəçi rayonunun Gəndob kənd orta məktəbini bitirmişdir.
 • Hazırda Quba rayonunun İdirsi-qışlaq kəndində yaşayır.

Təhsili, Elmi dərəcəsi və Elmi adları.

 • 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət (indiki Bakı Dövlət) Universitetinin geoloji-coğrafiya fakültəsini bitirib.
 • 1977-1980-ci illərdə AMEA Geologiya İnstitutunda biogeokimya ixtisası üzrə əyani aspirant,
 • 1990-1994-cü illərdə isə Fəlsəfə və Hüquq institutunda idrak nəzəriyyəsi ixtisası üzrə dissertant olmuşdur.
 • 2009-cu ildə “Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.
 • 1983-cü ildə geologiya-minerologiya, 1995-ci ildə isə fəlsəfə elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.
 • Dəfələrlə keçmiş Sovetlər İttifaqı və Beynəlxalq miqyaslı elmi konfransların iştirakçısı olmuş və elmi məruzələrlə çıxış etmişdir.
 • 48 elmi məqalə və tezisin, 3  metodik vəsaitin və 1 dərs vəsaitinin müəllifidır.

Əmək fəaliyyəti.

 • 1975-1977-ci illərdə AMEA Geologiya İnstitutunda (indiki Milli Elmlər Akademiyası) mühəndis işləmişdir.
 • 1980-1996-ci illərdə AMEA –nın Geologiya İnstitutunda kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi, aparıcı elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.
 • 1996-2000-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinın Quba filialında müəllim, baş müəllim vəzifələrində,
 • 2000-ci ildən 2013- cü ilin sentyabr ayına kimi isə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Quba filialında baş müəllim, dosent əvəzi , ictimai əsaslarla kafedra müdiri vəzifələrində çalışmışdır.
 • 2013-cü ilin sentyabr ayından indiyə kimi həmin filialda “Təbiət fənləri və onun tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyir.

Tədris etdiyi fənlər:

 • Geodeziya topoqrafiyanın əsasları və kartoqrafiya
 • Geologiya
 • Geomorfologiya

Tədqiqat sahəsi:

 • paleocoğrafiya

Dərc olunmuş elmi və tədris-metodik işlərinin siyahısı

 •  

  Elmi işin adı

  Nəşriyyatın adı

  Çap listinin miqdarı

  Qeyd

  1.

  2.

  3.

   

  4.

   

  1

  Микроструктура раковин позднемеловых Ринхонеллид Малого Кавказа

  Вопросы палеопиогеохимии-1981

  0,24

   

  2

  Изотопные температуры раннемеловых Бассейнов Восточного Азербайджана

  Геохимия №9,1982

  0,4

   

  3

  Особенности распределения микроэлементов в раковинах некоторых  позднемеловых и палеогеновых брахинопод Малого Кавказа.

  Мат.Научн.Конф.Посв. к 40-летию Ин-та Геол.Ан.АЗССР-1982

  0,2

   

  4

  Новые данные присутствии датского яруса в междуречье Хачинчай и Тертерчай (Малого Кавказа)

  ДАН  АЗССР-№ 1 1983

  0,12

   

  5

  Концентрация микроэлементов брахиноподами Маастрихтских бассейнов Малого Кавказа.

  Мат.Конф.Молод.геол Аз-на Баку-1982

  0,13

   

  6

  Геохимические аспекты диагенеза панцирей морских сжей кампан - маастрихтских бассейнов Малого Кавказа.

  ДАН  АЗССР-№1983

  5səh

   

  7

  Изученность позднемеловых брахинопод  Азербайджана

  Палеон.исслед.на.Украине.Мат.укр.палеон.о-ва Киев-1983

  5səh

   

  8

  Вещественный состав и микроструктура Раковин позднемеловых брахиопод Малого Кавказа (Азербайджанская часть) и их значение для палеогеографии и систематики

  Автореферат Баку-1983

  1,0

   

  9

  О зависимости содержания микроэлементов в раковинах сантор-палеогеновых  брахинопод  Малого Кавказа от их микроструктурах особенностей

  Вопросы палеобиогеохимии Баку- 1983

  4 səh

   

  10

  Температурный режим раннемеловых Кавказа.

  Мат-кы V свезда географ.об.-ва Аз.ССР, Баку- 1985

   

  0.05

   

  11

  Особенности почв и растениц севера-восточной части Малого Кавказа как поисковой признак скопления полезных ископаемых.

  Тезисы докладов XXXI ВПО Ленинград,1985

  1 səh

   

  12

  К стратиграфии маастрихтского яруса Мардакерского прогиба (М.Кавказ)

   

  Мат V межведом стратик.конф. Баку- 1986

  0,1

   

  13

  Характер распределения огранического углерода в раковинах брахиопод Малого Кавказа

  Вопросы палеобиогеохимии Баку- 1986

  6 səh

   

  14

  О связи содержания магния со структурой раковин морских позвоночных.

  ДАН  АЗССР

  4səh

   

  15

  Об экологии сантон-кампансих брахиопод восточной части Малого Кавказа.

  ДАН  АЗССР-№4 1987

  5 səh

   

  16

  К экологии маастрихтских брахиопод Сомхито-Агдамской зоны Малого Кавказа.

  ДАН  АЗССР-№4 1988

  4 səh

   

  17

  Системно-структурный подход к биогенному литогенезу.

  Тез.докл.V синп.ГДР СССР по теме «Глобальные вопросы» геол.наука в прошлом настоящими Берлин 1990

  1,5 səh

   

  18

  Системность и истории в биогенном литогенезе.

  «Глобальные вопросы» геол.наука в прошлом настоящими Берлин 1990

  2 səh

   

  19

  Единство и «борьба» принципов унифоризма и актуализма приментельно к  биогенному литогенезу.

  Изв.АН. АЗССР-№1 1990

  0,45 səh

   

  20

  Взаимосвязь активных и пассивных форм отражения изменяющихся палеэкосистем.

   

  Тез.докл.XXXVII Сессия ВПО Ленинград,1991

  2 səh

   

  21

  О взаимоотношении внутренних и внешних факторов и развитие экосистем

   

  Тез.докл.XXXVII Сессия ВПО Ленинград,1991

  2 səh

   

  22

  Законы диалектики и геологический прогноз

   

  Тез.докл.конф.по истории наук о земле Баку- 1991

  1,5 səh

   

  23

  К истории биогеохимических исследований в Азербайджане

  Тез.докл.конф.по истории наук о земле Баку- 1991

  1,5 səh

   

  24

  On relationship of methods of dissection of Akchagye  deposits of the Eastern Part of Azerbaijan

  1-st International Syposion on quaternary 19-21 sept/1994 University of Tehran 1994

  6 səh

   

  25

  Логика-гносеологический анализ меторов Палеонтологических исследований

   

  Автореферат. Баку- 1995

  1,0 səh

   

  26

  On Question of orqanism and environment relation

  2-nd inter Sim.On.the petroleum geologu and petroleum potential of Black sea Istanbul. 1996

  4 səh

   

  27

  Mikrostructural and bioqeochemical pesuliarities of Brachiopods of the Cr.Pal.les.Caucasus.

  2-nd inter Sim.On.the petroleum geologu and petroleum potential of Black sea Istanbul. 1996

  5 səh

   

  28

  Об экологических условиях раннеакчагыльского  бассейна среднекуринской впадины

  APC 3 saylı toplusu Bakı,1999

  8 səh

   

  29

  Az.Ağcaqıl hövzəsinin qaz rejimi haqqında

   

  APC 4 saylı toplusu Bakı,1999

  8 səh

   

  30

  Müasir təhsilin keyfiyyətinə təsir edən bəzi amillər haqqında

  Tərəqqi.Quba rayon təhsil şöbəsinin orqanı.Aprel 2004

   

   

  31

  Təhsilin keyfiyyətinə təsir edən daxili amillər

  Tərəqqi.Quba rayon təhsil şöbəsinin orqanı.Sentyabr 2004

   

   

  32

  Təbii fəlakətlər.Metodik vəsait

   

  Bakı 2007

   

   

  67

   

  33

  Təbiət elmləri tədrisinin tərbiyə funksiyası.Metodik vəsait.

  Bakı 2009

  82 səh

   

  34

  Quba rayonunun coğrafiyası.Dərs vəsaiti.

  Bakı 2010.AMEA fəlsəfə sosialogiya hüquq İnstitutu

   

  157 səh

   

  35

  Ekoloji və sosial sistemlərin inkişafında xarici və daxili amillərin rolu haqqında

  Elmi əsərlər Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal № 2(16) Bakı 2011

  səh 229-234

   

  36

  Ekoloji tərbiyənin səmərəliliyinin artırılması yolları.

   

  AMİ.Xəbərlər elmi-metodiki jurnal № 1 2011.Bakı 2011

  Səh 11-16

  V.N.İsmayılov

  37

  Qloballaşma və ekoloji tərbiyə

  Qloballşma şəraitində davamlı inkişafın aktual problemləri Beynəlxalq Konfransının materialları Bakı,Azərbaycan Universiteti,4-5 may 2011

  Səh

  203-205

  Ş.Baxışov

  38

  Müəllim hazırlığının etik,estetik və ekoloji tərbiyə problemlərinə dair

  Müəllim hazırlığının müasir problemləri.Beynəlxalq Elmi konfransının materialları.28-29 oktyabr 19.11.AMİ Bakı.2012

   

  Səh

  170-174

   

  39

  Samur-Dəvəçi ovalığı və qusar maili düzənliyinin aqroirriqasiya landşaftlarının şəraitinin yaxşılaşdırılması yolları.

  Qloballşma və coğrafiya.Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları Bakı 2012

   

   

  Səh 249-253

   

  40

  Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda turizmin inkişafı və qloballaşma

  Qloballşma və coğrafiya.Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları BDU Bakı 2012

  səh 614-619

   

  41

  Biosferin öyrənilməsi və tədrisi prosesində aktualistik və interaktiv metodların vəhdəti haqqında

  AMİ Xəbərlər elmi-metodik jurnal №2 2012

  səh 120-125

   

  42

  Erməni təcavümüzün Qarabağ ekosisteminə təsiri haqqında

  Soyqırımı və Terror Erməni ideologiyasının əsas amilləri kimi

  Beynəlxalq Konfransın materialları

  Bakı 2013

  Səh

  74-77

   

  43

  Müasir fəlsəfənin aktual problemləri

   

  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Sosiologiya və Hüquq İnstitutu Fəlsəfə Probıemləri Şöbəsi. Bakı “Təknur “ 2013

  Səh 330-348

   

  44

  Orta məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinə təsir edən amillər haqqında

  “Müəllim hazırlığının problemləri: texnologiya,təhsil və inkişaf” III beynəlxalq Elmi konfransın materialları.Bakı 22-24 may 2014

  Səh 109

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  45

  Мотивация, цель и мышление личности

  Инновационные научные исследования ,теория, методология, практика. Сборник статей победителей V Международной  научно  практической конфереции состоявщейся 5 января 2017г в.г.Пенза 2017

  Səh 321-326

   

  46

  Paleocoğrafi tədqiqatlarda  aktualizm,uniformizim və tarixilik metodlarının əhəmiyyəti haqqında

   

  Prof.M.R.Müseyibovun anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları Bakı 2017

   

   

  Səh 114-122

   

  47

  Cənub-Şərqi Qafqazda,sürüşmələrin morfoloji elementləri

  Prof.M.R.Müseyibovun anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları

  Bakı 2017

   

   

   

   

   

   Səh 35-44

   

  48

  İstedadlı şagirdlərlə işin təşkili

  İstedadlı uşaqlarla işin təşkilində elmi tövsiyyələr.İnnovativ texnologiyaların tətbiqi və beynəlxalq təcrübəyə istinad edilməsi mövzusunda keçirilmiş elmi konfransın materialları Xalıdoğlu nəşriyyatı 2017