IV Respublika Elmi Qaynaqlar Konfransı keçiriləcək

  • 24 Mayıs 2021 - 00:00
  • ADPU Quba filialı

30 İyun, 2021-ci il tarixində Azərbaycan Elm Mərkəzi tərəfindən IV Respublika Elmi Qaynaqlar Konfransı keçiriləcək. Konfransa məqalə qəbulu üçün son tarix 18 İyun, 2021-ci il nəzərdə tutulub.

Konfrans elmin aşağıdakı sahələrini əhatə edir:

-Humanitar və ictimai elmlər;

-Təbiət elmləri;

-Dəqiq elmlər;

-Texnika elmləri.

Konfransın işçi dilləri Azərbaycan, İngilis, Türk və Rus dilləridir. Konfrans materialları toplusuna DOİ təyin olunacaq. DOİ: 10.36719

Konfrans iştirakçılarına “CROSSREF“   təşkilatı tərəfindən BEYNƏLXALQ SERTİFİKAT   veriləcək. Materiallar https://aem.az/ saytında və “CROSSREF” təşkilatının https://search.crossref.org/   bazasında onlayn çap olunmaqla bərabər toplu çap olunaraq müəlliflərə təqdim ediləcək.

Məqalələr aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

A4 formatda 14 ölçüdə, 1.5 sətirarası məsafə ilə, Times New Roman şrifti ilə yazılmalı, səhifənin aşağı, yuxarı və yan tərəflərində 2 sm boşluq buraxılmalıdır. Məqalənin həcmi 6-10 səhifə arası olmalıdır.

Məqalədə müəllifin adı, atasının adı və soyadı /məs.: Əli Məmməd oğlu Vəliyev/, iş yeri /tam şəkildə/, ölkə və şəhər, müəllifin elmi dərəcəsi və elmi adı, şəxsi elektron ünvanı və telefon nömrəsi /məqalənin başlığından əvvəl sağ tərəfdə/ göstərilməlidir. Təhsilini davam etdirən müəllif təhsil pilləsinə uyğun olaraq özü haqqında məlumatda doktorant, magistrant və ya bakalavr olduğunu qeyd etməlidir. Hazırda heç bir yerdə təhsil almayan və elmi dərəcəsi olmayan müəllif bu məlumatı qeyd etmədən /yalnız yaşadığı şəhər və ölkəni qeyd etməklə/ məqalə təqdim edə bilər

Məqalənin əvvəlində ingilis dilində 7-8 cümlədən ibarət Xülasə və iki dildə /məqalə yazılan dildə və ingilis dilində/  Açar sözlər /5 sözdən az olmayaraq/ yazılmalıdır

Məqalədə Giriş və Nəticə hissələri yazılmalıdır

Sonunda mənbələrin istinad ardıcıllığına uyğun olaraq Ədəbiyyat siyahısı verilməlidir

İstinadlar mətnin daxilində mötərizədə verilməlidir. Mətndə fikrin müəllifi göstərilmədikdə bu qaydada /Axundov, 2005: 201/; göstərildikdə isə bu qaydada: A.Axundov… /2017: 98/ qeyd olunmalıdır

Elmi dərəcəsi olmayan müəllif məqalənin sonunda göstərilən ardıcıllıqla rəyçinin elmi dərəcəsini, adını və soyadını qeyd etməlidir

EVENT INFO :

  • Start Date:24 Mayıs 2021
  • Start Time:00:00
  • End Date:03 Aralık 2022
  • Location:ADPU Quba filialı